विदेश जाने नेपालीहरूको लागि कोभिड-१९ विरूध्दको खोप व्यवस्थापन गरिएको बारेको सूचना !