Travel Documents

यात्रा अनुमतिपत्रः

फ्रान्स, पोर्चुगल, एण्डोरा र मोनाकोमा बसोबास गर्ने कुनै नेपाली नागरिकको राहदानी हराएको वा नष्ट भएको, राहदानीको म्याद सकिएको र तुरुन्तै नेपाल फर्कन आवश्यक भएको कारण जनाई सम्बन्धित व्यक्तिले देहायका कागजात पेश गरी यस राजदूतावासमा निवेदन दिएमा नियमबमोजिम यात्रा अनुमति पत्र जारी गर्न सकिने छ ।

यात्रा अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिँदा पेश गर्नु पर्ने कागजपत्रहरु

 1. रितपूर्वक भरिएको दरखास्त फाराम १ प्रति ।
 2. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति र सोको प्रतिलिपि एक प्रति।
 3. पुरानोको राहदानीको प्रतिलिपि एक प्रति।
 4. ६ महिनाभित्र खिचेको माथि उल्लिखित विवरण अनुसारको रङ्गीन फोटो दुई प्रति।
 5. यात्रा अनुमति पत्र वापत दस्तूर युरो ५५/- को Bank transfer गरेको रसिद वा राजदूताबासमा युरो ५५/- नगद दस्तुर तिरेको रसिद।
 6. फ्रान्स, पोर्चुगल, एण्डोरा र मोनाकोमा बसोबास गरेको प्रमाण (Residency Proof) वा उल्लिखित देशहरूमा आवासीय भिसा (लामो वा छोटो अवधिको) प्राप्त गरेको प्रमाण।
 7. यात्रा अनुमति पत्रको म्याद ३ महिना रहनेछ ।

 

ट्राभल डकुमन्ट लिएका शरणार्थीहरूलाइ नेपाल प्रवेश भिषा सम्बन्धमा

शरणार्थी ट्राभल डकुमेन्ट प्राप्त गरेका निवेदकहरूले नेपाल प्रवेश गर्ने भिसाको लागि निवेदन पेश गर्दा देहायका जानकारी तथा कागजातहरूको साथ यस राजदूताबासमा सम्पर्क राख्नु पर्नेछः

 1. शरणार्थी ट्राभल डकुमेन्टको सक्कल र सोको एक प्रति प्रतिलिपि।
 2. फ्रान्स आउँदा प्रयोग गरेको राहदानी वा ट्राभल डकुमेन्टको प्रतिलिपि।
 3. साविकमा नेपालमा तिव्वती शरणार्थीको रूपमा रहेको भए शरणार्थी परिचय पत्र नम्बरको प्रतिलिपि।
 4. नातेदारलाई भेट्न नेपाल जाने हो भने नातेदारको नाम, पूरा ठेगाना (इमेल र फोन नम्बर समेत) एवं नाता प्रमाणित हुने कुनै प्रमाणपत्र (विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र आदि)
 5. निवेदकको Salary Certificate एक प्रति (नाबालक/नाबालिका भए आवश्यक नपर्ने)
 6. नेपालमा व्यापार, व्यवसाय गरिरहेको भए सोको प्रमाण।