Travel Documents

यात्रा अनुमतिपत्रः

फ्रान्स, पोर्चुगल र मोनाकोमा रहेका कुनै नेपाली नागरिकको राहदानी हराएको वा नष्ट भएको रतुरुन्तै नेपाल फर्कन आबश्यक भएको कारण जनाई सम्बन्धित व्यक्तिले देहायका कागजात पेश गरी यस राजदुतावासमा निवेदन दिएमा नियम बमोजिम यात्रा अनुमति पत्र जारी गर्न सकिने छ ।

यात्रा अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिँदा पेश गर्नु पर्ने कागजपत्रहरु

  • रितपूर्वक भरिएको दरखास्त फाराम १ प्रति ।
  • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति र सोको एक प्रतिप्रतिलिपि।
  • पुरानोको राहदानीकाे प्रतिलिपि।
  • ६ महिनाभित्र खिचेको माथि उल्लिखित विवरणअनुसारको रङ्गीन फोटो २ प्रति।
  • यात्रा अनुमति पत्र वापत दस्तूर युरो ४५ को Bank transfer गरेकाे Receipt वा राजदूताबासमा युरो ४५ दस्तुर तिरेको रसिद।
  • यात्रा अनुमति पत्रकाे म्याद ३ महिना रहनेछ ।

 

ट्राभल डकुमन्ट लिएका शरणार्थीहरूलाइ नेपाल प्रवेश भिषा सम्बन्धमा

शरणार्थीको रूपमा ट्राभल डकुमन्ट प्राप्त गरेकालाइ नेपाल प्रवेश गर्ने भिषा गृह मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भए पछि प्रदान गरिने छ । गृह मन्त्रालयको सहमतिको लागि देहायको बुदाँमा स्पष्ट जानकारी सहित गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नु पर्ने भएकोले भिषाको लागि सम्पर्क राख्न पूर्ब देहायका जानकारी तथा कागजातहरूको साथ यस राजदूताबासमा सम्पर्क राख्न जरूरी छ।

  1. ट्राभल डकुमन्ट पाउनु भन्दा अगाडिको  राष्ट्रियता के हो ?
  2. साविकमा नेपालमा तिव्वती शरणार्थीको रूपमा रहेको भए शरणार्थी परिचय पत्र नम्वर
  3. नातेदारलाइ भेट्न आउने हो भने नातेदारको नाम र ठेगाना एवं नातेदारको राष्ट्रियता
  4. नेपाली नागरिक नै अन्य देशमा शरणार्थीका रूपमा बसेको भए आउनु पर्ने कारण
  5. शरणार्थीका रूमा कहिले देखि बसोबास गर्दै आएको हो (साल र महिना खुलाउने ।