Attestation

कागजात प्रमाणीकरणः

नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रमाणीकरण गरिएका कागजातहरु यस राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने भएमा सोको लागि निम्नानुसार कागजात पेश गर्नुपर्नेछः

  • प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने कागजात उल्लेख गरिएको निवेदन।
  • नेपाली राहदानीको प्रतिलिपि एक प्रति।
  • प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने हरेक कागजातको सक्कल तथा प्रतिलिपि।
  • फ्रान्स, पोर्चुगल, एण्डोरा र मोनाकोमा बसोबास गरेको प्रमाण (Residency Proof) वा उल्लिखित देशहरूमा आवासीय भिसा (लामो वा छोटो अवधिको) प्राप्त गरेको प्रमाण।
  • प्रमाणीकरण बापत लाग्ने प्रत्येक कागज (प्रत्येक पाना होइन) वापतको दस्तुर ।