Attestation

कागजात प्रमाणीकरणः

नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरणगरिएको कागजातहरु सम्बन्धितलाई आबश्यक परेमा यस राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण गरिने छ ।सो को लागि निम्नानुसार कागजात आबश्यक पर्ने।

  • कुन कुनकागजातप्रमाणीकरणगर्ने हो सो उल्लेख गरिएको निवेदन
  • प्रमाणीकरणगर्नु पर्ने परराष्ट्रमन्त्रालयबाट प्रमाणित हरेक कागजातको सक्कल तथा प्रतिलिपि।
  • कागज प्रमाणितबापत लाग्ने शुल्कः प्रतिकागजात 45 युरो