Passport

मेशिन रिडेबल राहदानी (MRP)

    मेशिन रिडेबल राहदानी (MRP)लागि फारामको लागि यहां क्लिक गर्नु होला
फ्रान्स,पोर्चुगल र मोनाकोमा बिभिन्न व्यबसाय गरी बसोवास गरी बस्नु भएका नेपाली नागरिकहरुकोराहदानीको म्याद ६ महिनाभन्दा कम भएमा वा म्याद सकिएमा आबश्यक कागजातहरु तथातोकिएको शुल्क राजदुतावासमा बुझाएपछि नयां मेशिन रिडेबल राहदानी (MRP) को लागि सिफारिससाथ केन्द्रीय राहदानी कार्यालय, काठमाण्डौमा पठाइने र राहदानी प्राप्त भएपछि सम्बन्धितलाइ बुझाइनेछ । सो कोलागि निम्न कागजात आबश्यक पर्ने।

राहदानीका लागि निवेदन दिँदा पेश गर्नु पर्ने कागजपत्रहरु

 • रितपूर्वक भरिएको दरखास्त फाराम २ प्रति ।
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति र सोको एक प्रतिप्रतिलिपि।
 • पुरानो राहदानी वा सोको प्रतिलिपि।
 • ६ महिनाभित्र खिचेको तल उल्लिखित विवरणअनुसारको रङ्गीन फोटो ३ प्रति।
 • मेशिन रिडेबल राहदानी (MRP)  दस्तूरवापत युरो १२० को Postal Draftवाराजदूताबासमा युरो १२० दस्तुर तिरेको रसिद।
 • नेपाली बाबुका विदेशमा जन्मेका छोरा छोरीलाइ पहिलो पटक राहदानी जारी गर्दा जन्म प्रमाणपत्र ( Birth Certificate) र बाबुको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र राहदानीको प्रतिलिपि।

मेशिन रिडेबल राहदानी ( MRP ) का लागि निवेदकले पेश गर्नु पर्ने फोटो सम्बन्धी विवरण कार्यालयको वेवसाइट http://nepalpassport.gov.np/ मा राखिएको छ । उक्त विवरणमा उल्लेखित मापदण्ड पुग्ने फोटो मात्र  MRP  का लगि गाह्य हुने हुँदा फोटोको मापदण्ड देहाय बमोजिम भएको जानकारी गराइन्छ ।

राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्रको लागि संलग्न गर्नु पर्ने फोटोको विवरण

 • फोटोः ६ महिना भित्र खिचेको रंगिन
 • आकारः ४५ मि.मी. ह ३५ मि.मी. -४.५ से.मी. ह ३.५ से.मी.)
 • पृष्ठभू मिःसादा र हलुका रंग
 • अवस्थिति(Pose) : पूर्ण रुपमा अगाडि फर्केको, दुवै कानदेखिने, आंखाले क्यामेरा हेरेको, टाउको पूरा र काँधको केही भाग देखिने, छायां(Shadow) नदेखिने, रातो आंखा (Red eye) नभएको, साथमा अरु व्यक्ति नभएको, मुख बन्दभएको, चहकिलो रंगको लुगा नलगाएको
 • स्वरुप(Image) को स्थिति अनुहारले ७० देखि ८० प्रतिशतसम्मफोटो ढाकेको
 • गुणस्तर प्रष्ट(Sharp focused), उच्च गुणस्तरको, नखुम्चिएको, मसी वा दाग धब्बा नलागेको, स्तरीय कागजमा तथा उच्च Resolution मा छापिएको
 • चश्मा प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा :आंखा प्रष्ट देखिने, मसिनोफ्रेम, प्रकाश परावर्तन (Reflection) नभएको तथा शिशा रंगीन नभएको
 • शिरपोशविशेष धार्मिक, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य सम्वन्धी कारण वाहेक टाउकोखुला हुनुपर्ने

 

राहदानी हराइ मेशिन रिडेबल राहदानी (MRP) जारी गर्ने सम्बन्धमा

कुनै नेपाली नागरिकले राहदानी बिदेशमा हराइ मेशिन रिडेबल राहदानी (MRP)  लागि यस राजदूताबासमा निवदेन पर्न आएमा त्यस्तो हराएको राहदानीको नम्बर र जसको नाममा राहदानी जारी गरिएको हो सो विवरण खुलाइ हराएको राहदानी रद्द गरिएको सूचना केन्द्रिय राहदानी कार्यालय, काठमाण्डौमा र राहदानी हराएको देशको अध्यागमन (Immigration office)  कार्यालय तथा सो देशको परराष्ट्र मन्त्रालय वा राजदूताबासलाइ जानकारी दिएपछि मात्र नयाँ राहदानीको लागि सिफरिस गरिनेछ ।

 

राहदानी हराइ मेशिन रिडेबल राहदानी (MRP)  लागि निवेदन दिँदा पेश गर्नु पर्ने कागजपत्रहरु

 • रितपूर्वक भरिएको दरखास्त फाराम २ प्रति ।
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति र सोको एक प्रतिप्रतिलिपि।
 • पुरानो राहदानीको प्रतिलिपि।
 • प्रहरी प्रतिवेदन । तर यसरी हराएको राहदानीको म्याद समाप्त भइसकेको भए निवेदकले प्रहरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछैन ।
 • ६ महिनाभित्र खिचेको माथि उल्लिखित विवरणअनुसारको रङ्गीन फोटो ४ प्रति।
 • मेशिन रिडेबल राहदानी (MRP)  दस्तूरवापत युरो २४० को Postal Draftवाराजदूताबासमा युरो २४० दस्तुर तिरेको रसिद।