कोरोना भाइरसको प्रकोप र राजदूतावासले प्रदान गर्ने सेवा सम्बन्धी सूचना